Historieopgaven

Historieopgaven

I løbet af 2. semester skal du lave en historieopgave. Den er en introduktion til den akademiske skrivegenre, som du skal arbejde videre med i SSO’en, der skrives i 4. semester. Formålet med historieopgaven er konkret, at du øver dig i:

  • At læse tekster i en historisk sammenhæng/periode – både i den fremstillende litteratur og historiske kilder
  • At kende fagets (historie og dansk) identitet, begreber og metode/-er – herunder kildekritik af historiske og nutidige kilder
  • At formidle skriftligt og mundtligt – inklusiv sproglig korrekthed
  • At kende de opgavetekniske krav i faglig skrivning, fx brug af citater, figurer, illustrationer, kildehenvisning m.v.
  • At reflektere over egen skriftlighed og mundtlighed

Forløb

Processen forløber i flere trin. Første trin er din historielærers introduktion til opgaven og dens problemstilling. Dernæst følger fordybelsen i det valgte emne i timerne og hjemmearbejdet. Endelig samler du alle dine iagttagelser og giver dem form i skrivedagene.

Dansk

I processen indgår desuden faget dansk. Danskfaget kan bidrage med et specifikt fagligt indhold og metode – en supplerende faglig vinkel og indsigt, som kan belyse det historiske emne. Danskfaget kan endvidere støtte dig generelt i dit arbejde med dine mundtlige og skriftlige færdigheder.

Historieopgavens ramme og problemstilling

Historieopgavens emne med problemstilling ligger inden for det stof, der arbejdes med i historie, jf. læreplanen. I praksis betyder det, at opgaven kan bygge på gennemgået stof og andet materiale anvist af din historielærer. Eller den kan bygge på et selvvalgt emne, som skal godkendes af din historielærer. Du skal med andre ord vise, at du kan udfolde historiefagets faglige mål og kernestof gennem kendte og ukendte tekster.

Omfang og form

Du skal skrive mindst fem sider af 2400 enheder (tegn med mellemrum) eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. En skabelon til opgaven finder du her.

Respons

Du vil få feedback på din opgave af din historielærer. En feedback, som du kan bruge, når du skal skrive din SSO. Bliver din historieopgave ikke godkendt i første omgang, kan din historielærer give dig mulighed for at arbejde videre med problemstillingen vha. en afgrænset opgave svarende til en sides omfang. Ekstraopgaven kan fx være at anvende den kildekritiske metode på en specifik kilde.

Kilder:
Oplæg ved fagkoordinator Sune Weile på FIP kurset afholdt den 27. marts 2007
Historieopgaven på HF