Kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode

Når du arbejder med videnskabelige fag, som du gør på hf, vil du opdage, at fagene har forskellige metoder til at gå til en given opgave. ’Metode’ betegner altså den faglige måde, du arbejder med stoffet i et fag på. På samme måde som en tømrer bruger en hammer til at bygge og en organist bruger sit orgel til at spille, har fagene forskellige værktøjer, de kan tage i brug for at løse en opgave. Nogle metoder gælder kun for det enkelte fag, men overordnet kan man dele metoderne ind i to hovedkategorier, som gælder på tværs af fag; det gælder den kvalitative og den kvantitative metode.

Kvalitativ metode

Med den kvalitative metode undersøges det indhold, et givent stof har. Formålet med den kvalitative metode er således at opnå en grundigere forståelse af stoffet ved at undersøge i dybden. Oftest vil en kvalitativ metode derfor bestå af observationer, interviews, analyser mv. af et forholdsvis snævert materiale eller få personer, som du til gengæld har mulighed for at få et dybdegående indblik i gennem mange detaljer.

Data og undersøgelse Fordele Ulemper
Data, der ikke kan sættes på talform. Fx:

Observationer
Interviews
Casestudier
Hermenutisk fortolkning
Feltstudie

 • Grundige svar
 • Dyb forståelse for dét, der undersøges
 • Ny og større viden
 • Svært at generalisere til mange
 • Ikke repræsentativt
 • Fare for undersøgerens subjektive fortolkning

Kvantitativ metode

Den kvantitative metode bruges i undersøgelser, der vedrører tal eller mængde. Formålet med den kvantitative metode er på den måde at se sammenhænge og skabe overblik over en stor mængde data. Undersøgelsesområderne i den kvantitative metode er derfor typisk spørgeskemaundersøgelser, eksperimenter o. lign., hvor der arbejdes i bredden snarere end i dybden.

Data og undersøgelse Fordele Ulemper
Data, der kan sættes på talform. Fx:

Spørgeskemaundersøgelser
Andre former for surveys
Eksperimenter
Statistisk analyse

 • Muligt at behandle store mængder data
 • Overblik over mange svar
 • Der kan drages konklusioner, der gælder for mange
 • Generaliserbare
 • Korte svar
 • Svært at få uddybende forklaringer
 • Ikke muligt at afdække den spurgtes ærlighed og forståelse for emnet

Gå til øvelser til kvalitativ og kvantitativ metode her.

KOMPARATIV METODE

En tredje metode, som også bruges i flere af dine fag på hf, er den komparative metode. Komparativ metode handler om at sammenligne, som ordet ligger op til (tænk på det engelske ’to compare’).  Ved en sammenligning kan man både tage udgangspunkt i kvalitativ eller kvantitativ data og undersøge for enten forskelle eller ligheder. På den måde er den komparative metode en form for underkategori til de to hovedkategorier.

Det interessante ved at sammenligne to eller flere områder inden for et fag er, at du på den måde får en større forståelse for de forskelle og ligheder, der er, og hvorfor disse forskelle og ligheder eksisterer. Ulempen er derimod, at metoden kræver, at du har data eller materiale tilgængelig, som faktisk er sammenlignelig, hvilket til tider kan være svært at finde. Du bør derfor altid gøre dig  klart, inden du giver dig i kast med den komparative metode, om dit materiale egner sig til at blive sammenlignet.

I dette link finder du øvelser til den komparative metode.

 

Kilder:
Høge og Hegner, Prismus, Systime
Larsen, Psykologiens veje, Systime
Nielsen, Holleufer & Bülow, MetodeNU, Systime